Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

U kunt ook de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden” openen in een nieuwe pagina

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedeponeerd bij de K.v.K te Eindhoven 54988470

Misa aftersales B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Someren aan de Hollandseweg 21A

1. Algemeen
a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Misa aftersales B.V.”, wordt daarmede aangeduid de te Someren gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. De wederpartij van Misa aftersales B.V. bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als “koper”.

2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten die Misa aftersales B.V. sluit zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van koper, worden door Misa aftersales B.V. uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.
c. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor Misa aftersales B.V. slechts bindend, indien deze door Misa aftersales B.V. schriftelijk aan koper zijn bevestigd.
d. Alle overeenkomsten, aangegaan met Misa aftersales B.V., worden geacht in de plaats van vestiging van Misa aftersales B.V. tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van Misa aftersales B.V. gekozen.
e. Mocht een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is Misa aftersales B.V. steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

3. Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst; wijzigingen
a. Alle aanbiedingen van Misa aftersales B.V. zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.
b. Een door de koper geplaatste order is voor Misa aftersales B.V. eerst bindend nadat Misa aftersales B.V. de order zonder enig voorbehoud hetzij binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd, hetzij is begonnen met de uitvoering van de order.
c. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal Misa aftersales B.V. gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan de koper door te berekenen. Misa aftersales B.V. zal de koper over deze prijswijzigingen steeds informeren. Alle in aanvulling op de door Misa aftersales B.V., uit hoofde van de overeenkomst geleverde goederen, zullen door Misa aftersales B.V. afzonderlijk in rekening worden gebracht.
d. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de koper worden opgegeven, met welke wijzigingen Misa aftersales B.V. niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van de koper.
e. Voor zover Misa aftersales B.V. voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering hetzij voor de grondstoffen ter vervaardiging daarvan, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door een of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het eveneens annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Misa aftersales B.V. is in dat geval verplicht tot terugbetaling van de reeds door koper vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen zaken zijn geleverd. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de aflevering bon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist volledig weer te geven.
f. Afbeeldingen, catalogi, prospectussen en verder door Misa aftersales B.V. verstrekte gegevens zijn niet bindend.

4. Levering
a. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd vangt aan op de dag dat Misa aftersales B.V. de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Bij niet-tijdige levering dient Misa aftersales B.V. door de koper derhalve schriftelijk in verzuim te worden gesteld
b. Misa aftersales B.V. is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag Misa aftersales B.V. derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.
c. Aflevering geschiedt op een, door koper aangegeven locatie. Wordt het gekochte door of namens Misa aftersales B.V. ter levering aangeboden, doch niet onverwijld aanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij Misa aftersales B.V. nalaat het gekochte af te zonderen met duidelijke bestemming voor de koper. Hetzelfde geldt indien het gekochte ingevolge aanwijzing van de koper tijdelijk elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.
d. De levering van de bestelde zaken vindt slechts Franco plaats, indien minimaal voor een bedrag van € 2500 – excl. BTW ineens kan worden geleverd.
e. Verzending van zaken geschiedt op een door Misa aftersales B.V. te bepalen wijze, echter voor rekening en risico van koper.
f. De zaken worden wat aantal, gewicht en afmeting betreft geacht verzonden te zijn conform de gegevens op de verzenddocumenten.
g. Indien de koper een aanbod tot aflevering niet onverwijld aanvaardt -daaronder begrepen het geval dat het gekochte ingevolge zijn aanwijzing tijdelijk elders wordt geplaatst dan op de definitieve plaats van opstelling- dan blijven de betalingstermijnen en data onveranderd.
h. Indien, om welke reden ook, de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Misa aftersales B.V., als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is in dat geval verplicht aan Misa aftersales B.V. de opslagkosten volgens het bij Misa aftersales B.V. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

5. Aansprakelijkheid en overmacht
a. Misa aftersales B.V. is niet aansprakelijk voor door de koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband met -of voortvloeiende uit- niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Misa aftersales B.V., van enige voor Misa aftersales B.V. uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van enige oorzaak buiten de absolute macht van Misa aftersales B.V., zoals bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen of hulpmatertalen. transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht, terwijl niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Misa aftersales B.V. onder dergelijke omstandigheden de koper geen recht geeft de order of een gedeelte daarvan te annuleren. In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen van Misa aftersales B.V. van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Van het intreden van deze overmacht toestand zal Misa aftersales B.V. de koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmacht toestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voormelde schriftelijke mededeling door Misa aftersales B.V., zullen zowel de koper als Misa aftersales B.V. gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding is de koper verplicht het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te voldoen. Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal de koper aanspraak op schadevergoeding hebben. Indien Misa aftersales B.V. door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft zij het recht deze meerdere kosten aan de koper in rekening te brengen. Ten aanzien van Misa aftersales B.V. wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan opzet of grove schuld zijdens Misa aftersales B.V. te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van Misa aftersales B.V. geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
b. Tenzij uit een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is aansprakelijkheid van Misa aftersales B.V. ingevolge de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de netto factuurwaarde van de desbetreffende zaak.

6. Betalingsvoorwaarden, kosten en bewijs
a. De koopprijs is exclusief BTW. De koper is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na levering der zaken ten kantore van Misa aftersales B.V. zonder aftrek van kosten te voldoen in de valuta, welke in de offerte/ orderbevestiging is vermeld, één en ander tenzij anders overeengekomen.
b. Door de koper gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als koper zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.
c. Ingeval de koper nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is Misa aftersales B.V. gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Misa aftersales B.V. volledige betaling van ten tijde van die annulering reeds geleverde zaken te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal ingeval van niet-tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,5% per maand -een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Misa aftersales B.V. op vergoeding van verdere schade.
e. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de koper, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.
f. Misa aftersales B.V. heeft te allen tijde het recht om van koper nadere zekerheden voor de betaling van haar vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek de koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is Misa aftersales B.V. bevoegd de verdere uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat de koper niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting jegens Misa aftersales B.V. na te komen.
g. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de administratie van Misa aftersales B.V. voorkomende gegevens beslissend.

7. Eigendomsvoorbehoud.
a. De eigendom van het verkochte blijft aan Misa aftersales B.V. tot de dag, en gaat eerst over op de koper op de dag waarop de koper alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de koopovereenkomst en het verkochte zal hebben voldaan.
b. Geheel voor rekening van de koper zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook. Van de onder zijn berusting zijnde, doch aan Misa aftersales B.V. in eigendom toebehorende zaken; koper is gebonden deze zaken, voor eigen rekening, doch ten behoeve van Misa aftersales B.V. tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

8. Garantie en reclames
a. Misa aftersales B.V. garandeert de gegoedheid van de door haar geleverde zaken. Indien een reclame terecht is ingediend, heeft Misa aftersales B.V. -te haren keuze- het recht hetzij de desbetreffende zaken opnieuw te leveren. hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende zaken in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter beschikking van Misa aftersales B.V. moeten worden gehouden. Verdere garantie wordt door Misa aftersales B.V. niet verstrekt.
b. Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende zaken schriftelijk bij aangetekend schrijven bij Misa aftersales B.V. te worden ingediend. Voor bij ontvangst niet waarneembare gebreken geldt een termijn van 3 maanden na ontvangst van de desbetreffende zaken.
c. Reclames worden door Misa aftersales B.V. niet in behandeling genomen, indien de geleverde zaken zijn veranderd of ontdaan van de gebruikelijke verpakking of onjuist opgeslagen zijn geweest.
d. Reclames geven koper geen enkel recht tot uitstel van betaling.
e. Ter beantwoording van de vraag of een leverantie buiten de in deze voorwaarden vastgelegde toelaatbare grenzen afwijkt van de gestelde eisen, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij, of tot weigering tot afname van het niet geleverde gedeelte van de partij. Vervangen zaken worden wederom eigendom van Misa aftersales B.V..
f. Garantie Misa closetzittingen: Misa geeft op de Misa closetzittingen 1 jaar garantie op materiaal- of fabricatiefouten. Deze garantie geldt op voorwaarde dat de aanschaf van de closetzitting met een aankoopnota kan worden aangetoond. Niet onder de garantie vallen schade en gebreken, welke direct of indirect te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik, achterstallig onderhoud, misbruik, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of foutieve montage c.q. demontage. Voor onderhoudsadvies kunt u kijken bij de veel gestelde vragen. Als het blijkt dat u het reinigingsvoorschrift niet gevolgd heeft, vervalt de garantie.

9. Toepasselijk recht
a. Op alle overeenkomsten met Misa aftersales B.V. en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
b. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van verschil in interpretatie van deze voorwaarden in verschillende talen waarin zij zijn gesteld, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

10. Geschillen
Alle geschillen tussen Misa aftersales B.V. en de koper zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van Misa aftersales B.V., onverminderd het recht van Misa aftersales B.V. om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.