Gebruikersovereenkomst

Overeenkomst tussen gebruiker en Misa Aftersales

De website van MISA-aftersales bestaat uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door MISA-aftersales.

De website van MISA aftersales wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin vervat, zonder wijziging accepteert. Door de website van MISA aftersales te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

MISA-aftersales behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de MISA-aftersales website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de MISA-aftersales website.

Links naar sites van derden

De website van MISA aftersales kan links naar andere websites (“gelinkte sites”) bevatten. De gelinkte sites staan niet onder de controle van MISA aftersales en MISA aftersales is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van een gelinkte site. MISA aftersales is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht vanaf een gekoppelde site. MISA aftersales verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MISA aftersales van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de MISA aftersales website, garandeert u MISA-aftersales dat u de website van MISA aftersales niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de MISA aftersales website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de website van MISA aftersales, of het gebruik en genot van de MISA aftersales website van een andere partij. U mag op geen enkele wijze via de website van MISA aftersales materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen, indien niet voor dat doel is bedoeld of voorzien.

Gebruik van communicatiediensten

De website van MISA aftersales kan prikbordservices, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders en / of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk “Communicatiediensten”), stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet:

 • Belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schenden.
 • Publiceer, plaats, upload, distribueer of verspreid elk ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
 • Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen.
 • Adverteer of bied aan om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij dergelijke communicatiediensten dergelijke berichten specifiek toestaan.
 • Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Download elk bestand dat is gepost door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.
 • Het vervalsen of verwijderen van auteursattributies, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.
 • Een andere gebruiker beperken of verbieden om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst.
 • Oogsten of anderszins informatie over anderen verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.

MISA aftersales is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. MISA aftersales behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. MISA aftersales behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

MISA-aftersales behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen naar eigen goeddunken.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. MISA aftersales heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan MISA aftersales niet aansprakelijk worden gesteld wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde MISA aftersales woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van MISA aftersales.

Materiaal dat naar een communicatiedienst wordt geüpload, kan onderhevig zijn aan geplaatste gebruiksbeperkingen, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

Materialen verstrekt aan MISA aftersales of geplaatst op een website van MISA aftersales

MISA-aftersales claimt geen eigendom van het materiaal dat u aan MISA-aftersales verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een MISA-aftersales website of de bijbehorende services (gezamenlijk “Inzendingen”). Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, verleent u MISA aftersales, haar gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om: , uw inzending distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. MISA aftersales is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar MISA aftersales’s eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen upload, voer of dien de inzendingen in.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE MISA aftersales WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. MISA aftersales EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MISA aftersales WEBSITE. ADVIES ONTVANGEN VIA DE MISA aftersales WEBSITE MAG NIET WORDEN BETROKKEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL TE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES OP UW SITUATIE.

MISA aftersales EN / OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK OP DE MISA aftersales WEBSITE VOOR EEN ANDER DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MISA-aftersales EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, SCHADEVERGOEDING EN SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IN GEEN GEVAL ZAL MISA aftersales EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE MISA aftersales WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIK VAN DE MISA aftersales WEBSITE OF DIENSTEN IN VERBAND MET HET VERLENEN OF HET NIET VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE MISA aftersales WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE MISA aftersales WEBSITE, ONGEACHT OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NEGLIGHEID, ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN MISA-aftersales OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE  JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE MISA aftersales WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE MISA aftersales WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT : info@misa-aftersales.eu

Beëindiging / beperking toegang

MISA aftersales behoudt het recht om naar eigen goeddunken uw toegang tot de MISA aftersales website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Het gebruik van de MISA aftersales Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die het effect niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de MISA aftersales-website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en MISA aftersales. De uitvoering van deze overeenkomst door MISA aftersales is onderhevig aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van MISA aftersales om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de website voor aftersales van MISA. of informatie verstrekt aan of verzameld door MISA na verkoop met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht blijft. Tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en MISA aftersales met betrekking tot de MISA aftersales Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en MISA aftersales met betrekking tot de MISA aftersales Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Nederlands worden opgesteld.

Kennisgevingen over auteursrecht en handelsmerken:

Alle inhoud van de MISA-website voor aftersales is: Copyright 2020 MISA Aftersales en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

De voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, mensen en evenementen die hierin worden weergegeven, zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.